• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Основания за освобождаване на работник

 

Основание за прекратяване на трудовото правоотношение

Разпоредба от КТ

В срока на изпитване

чл.71, ал.1

Извън срока на изпитване

/по взаимно съгласие/

чл.325, ал.1, т.1

Подадено писмено предизвестие от работника

чл.326, ал.1

При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата

/ работодателят подава писмено предизвестие в сроковете по чл.326,ал.2 от КТ/

чл.328, ал.1, т.2

При намаляване обема на работата

/ работодателят подава писмено предизвестие в сроковете по чл.326,ал.2 от КТ/

чл.328, ал.1, т.3

Обезщетение при неспазено предизвестие - едно брутно възнаграждение. чл.220, ал.1
 Дисциплинарно уволнение

 чл.330, ал.2, т.6 във

връзка с чл.190, ал.1, т.2

Обезщетение от работника при дисциплинарно уволнение - едно брутно възнаграждение.

чл.221, ал.2

При смърт на работника  чл.325, ал.1, т.11 
   

 

Начинът на определяне на размера на обезщетението е уреден в чл.228, ал.1 от КТ:

Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

 

Кодове при прекратяване на трудовите правоотношения /ОТМЕНЕНИ/

код 1

чл.71, ал.1 от КТ - в срока на изпитване

код 2

чл.325,ал.1 / 325,ал.2 / 326 / 328 / 330 от КТ