• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Особеност при изплащане на нарично обезщетение за

временна неработоспособност /болничен/

 

Често се случва объркване в отчитането, когато едно лице има два болнични през един и същ месец. Когато между болничните има /дори и един ден/ прекъсване, т.е. работникът е бил на работа или в отпуск, нещата са ясни - за всеки болничен работодателят изплаща първите три дни.

Но когато вторият болничен е непосредствено след първия /без прекъсване в дните/ и двата болнични са в рамките на един и същ месец,  нещата са малко по - особени. Тогава работодателят е длъжен да изплати първите три дни само от първия болничен. Основание за това са разпоредбите на чл.40, ал.5 Кодекса за социалното осигуряване, който гласи:

(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

//Това означава, че ако един болничен е от 2-ро до 15-то число и има втори болничен от 16 до 27, то осигурителят изплаща първите три дни само по първия болничен.

Друг е въпросът, ако първият болничен е от предния месец, в този месец има прекъсване и има друг болничен - тогава се плашат първите три дни и за предния месец, и за сегашния.

В разясненията на страницата на НОИ пише следното:

Осигурителят не изплаща обезщетение за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които:

- след първите 3 работни дни временната неработоспособност продължава без прекъсване (независимо дали е констатирана с първични болнични листове, или с продължения на предходни болнични листове и независимо от това дали болничните листове са за едни и същи или за различни заболявания и причини за неработоспособност)...

Именно тези два текста указват правилното отчитане на дните. Отделно от това специализираните ТРЗ програми /в частност Микроинвест ТРЗ и ЛС Про/ при зададени параметри на два болнични в един и същ месец не са настроени поне да информират потребителя за ситуацията. За целта в програмата вторият болничен /независимо, че не е/ трябва да бъде маркиран като "болничен с продължение".

Допълнителна особеност при въвеждане в Микроинвест ТРЗ и ЛС Про на застъпващи се болнични:

Ситуация: първи болничен 01.01 - 15.02. Втори болничен 13.02 - 20.02. Както се вижда вторият болничен застъпва първия /случва се, когато е издаден за друга болест, или лицето има болничен престой/.

Правилен ред на работа: въвеждат се данните за първия болничен и се подава в срок до 10.02. След получаването на втория болничен се вижда, че той застъпва първия, тогава /след като е подаден и приет/ крайната дата на първия болничен се редактира и от 15.02 става 12.02. След това се въвежда вторият болничен и се подава до 10.03. Така се избягва недотам правилната гимнастика с "начална дата на болничния" и "дата на възникване".

Ред на работа, когато лицето няма необходимия 6 м. стаж за придобеване на право за получаване на обезщетение:

1. Болничният се маркира като "Неплатен отпуск за временна неработоспособност".

2. Болничният се маркира като "Болничен с продължение", с "0" дни, прехвърлени от предходен болничен.

3. В Приложение 9, т.9 - "Работни дни" се коригира на "0" и се натиска бутончето в дясно, за да се запази корекцията.

 

Срок за предоставяне на болничен

Съгласно чл.9, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза :

(2) Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му.