• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Основания за назначаване на работник /виж и забележката/

 

ВИД НА НАЗНАЧАВАНЕТО

ОСНОВАНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

СПОРЕД КТ

Срочен договор - за определен срок /макс. 3 г./

Чл.68, ал.1, т.1

Срочен договор - до извършване на определена работа

Чл.68, ал.1, т.2

Безсрочен договор

Чл.67, ал.1, т.1

Безсрочен договор със срок на изпитване

Чл.67,ал.1,т.1 във връзка с чл.70,ал.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: При назначаване на лице с 50 и над 50/100 трайно намалена работоспособност /и предоставен ТЕЛК/ следва да се има впредвид, че лицето има право на основен платен годишен отпуск не по-малко от 26 работни дни. Основание - чл. 319 от КТ:

Чл. 319. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.